Záruční doba a reklamace

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od dodání a převzetí zboží s výjimkou položek zvláště jmenovaných v nabídce /např. se slevou

Kupující věc podle možnosti prohlédne, co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 občanského zákoníku (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost Spotřebitele je Lightborn s.r.o. povinen poskytnout záruku písemnou formou (faktura/dodací list). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo.
Kupujícím, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Výše uvedená záruční doba 24 měsíců je určena pouze pro Spotřebitele, nikoliv pro Podnikatele. Podnikateli bude doba pro uplatnění práv z vad oznámena v rámci kontraktačního jednání.

Lightborn s.r.o. navrhne nejpozději do 5 dnů řešení reklamace, a to buď formou opravy zboží na místě, opravy u výrobce, výměnou zboží nebo poskytnutím dodatečné slevy. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. V případě opravy u výrobce v zahraničí se lhůta pro odstranění vady stanoví dohodou obou stran.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Lightborn s.r.o. s Kupujícím  nedohodnou jinak. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Lightborn s.r.o. vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla uplatněna reklamace, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje.

Pro případ zamítnuté reklamace Lightborn s.r.o. vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Záruku je třeba vždy uplatnit písemně e-mailem na adrese veronika.bozingova@artemide-obchod.cz a jednoznačně určit k jakému zboží se vztahuje (uvedení čísla faktury/dodacího listu, kódu zboží, popis vady, fotografie). Záruka se vztahuje na vady vzniklé na konstrukci, mechanice a použitých materiálech a nevztahuje se na vady způsobené zejména:

  • používáním produktu způsobem, pro který nebyl určen, vyroben a testován
  • běžným opotřebením („stárnutím“)
  • nevhodnou manipulací, pádem, úderem deformací
  • neoprávněným zásahem do konstrukce nebo mechaniky, opravami prováděnými nezaškoleným personálem
  • nerespektováním „Návodu k použití“, Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Lightborn s.r.o. neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Lightborn s.r.o. je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena, až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat Lightborn s.r.o., si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označení zásilky příslušnými symboly.

Lightborn s.r.o. po řádném vyřízení reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.